Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant 阮锦云Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 22 Deviations 111 Comments 1,284 Pageviews
×

Newest Deviations

[RJY20] JIMIN - YNWA by yunyun00 [RJY20] JIMIN - YNWA :iconyunyun00:yunyun00 4 0 YNWA CONCETP 2 FOLDER ICON PACK (PART 2) by yunyun00 YNWA CONCETP 2 FOLDER ICON PACK (PART 2) :iconyunyun00:yunyun00 9 0 YNWA CONCETP 2 FOLDER ICON PACK (PART 1) by yunyun00 YNWA CONCETP 2 FOLDER ICON PACK (PART 1) :iconyunyun00:yunyun00 12 0 YNWA CONCETP 1 FOLDER ICON PACK (PART2) by yunyun00 YNWA CONCETP 1 FOLDER ICON PACK (PART2) :iconyunyun00:yunyun00 11 0 YNWA CONCETP 1 FOLDER ICON PACK (PART1) by yunyun00 YNWA CONCETP 1 FOLDER ICON PACK (PART1) :iconyunyun00:yunyun00 8 0 [RJY19] HAPPY BIRTHDAY JISOO by yunyun00 [RJY19] HAPPY BIRTHDAY JISOO :iconyunyun00:yunyun00 7 0 DeviantID by yunyun00 DeviantID :iconyunyun00:yunyun00 0 0 [RJY18] HAPPY NEW YEAR | WELCOME 2017 by yunyun00 [RJY18] HAPPY NEW YEAR | WELCOME 2017 :iconyunyun00:yunyun00 0 0 [RJY17] GOODBYE 2016 by yunyun00 [RJY17] GOODBYE 2016 :iconyunyun00:yunyun00 16 3 [RJY16] HAPPY V DAY by yunyun00 [RJY16] HAPPY V DAY :iconyunyun00:yunyun00 5 2 [RJY15] HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG by yunyun00 [RJY15] HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG :iconyunyun00:yunyun00 2 0 [RJY14] IT'S EVIL by yunyun00 [RJY14] IT'S EVIL :iconyunyun00:yunyun00 2 0 [RJY13] SUGA by yunyun00 [RJY13] SUGA :iconyunyun00:yunyun00 11 0 [RJY12] HCY48 by yunyun00 [RJY12] HCY48 :iconyunyun00:yunyun00 4 0 [RJY11] HCY148 by yunyun00 [RJY11] HCY148 :iconyunyun00:yunyun00 4 0 [RJY10] ZHENG YE CHENG by yunyun00 [RJY10] ZHENG YE CHENG :iconyunyun00:yunyun00 0 0


我喜欢一个人。叫做华晨宇"Tôi là một đứa trẻ già nua
Có thể hiểu rất nhiều, cũng có thể chẳng hiểu gì cả"
---"Tôi không phải là thiên tài
Tôi chỉ là nỗ lực sớm hơn người khác mà thôi"


dancing-cat emoji by azmilard dancing-cat emoji by azmilard dancing-cat emoji by azmilard dancing-cat emoji by azmilard dancing-cat emoji by azmilard dancing-cat emoji by azmilard

Friends

deviantID

yunyun00
阮锦云
VietnamSUGA | JIMIN | BTSdancing-cat emoji by azmilard dancing-cat emoji by azmilard dancing-cat emoji by azmilard dancing-cat emoji by azmilard dancing-cat emoji by azmilard dancing-cat emoji by azmilard

Comments


Add a Comment:
 
:iconvlheoo:
VLHeoo Featured By Owner Jan 14, 2017
- thanks for watching me <3
Reply
:iconyunyun00:
yunyun00 Featured By Owner Jan 15, 2017
có gì đâu :">
Reply
:iconxasianphotopacks:
xAsianPhotopacks Featured By Owner Dec 11, 2016  Hobbyist Artist
+Watchback??
Reply
:iconparkjelly:
parkjelly Featured By Owner Nov 1, 2016
thx for wHeart Heart 
Reply
:iconyunyun00:
yunyun00 Featured By Owner Nov 2, 2016
you're welcome ! love your work !!
Reply
:iconparkjelly:
parkjelly Featured By Owner Nov 7, 2016
thx
!!!!
Reply
:iconspitesyre:
spitesyre Featured By Owner Oct 16, 2016
Thanks for the badge ^^
Reply
:iconyunyun00:
yunyun00 Featured By Owner Oct 17, 2016
you're welcome !!
Reply
:iconreplicantecustom:
ReplicanteCustom Featured By Owner Oct 16, 2016  Student Artisan Crafter
TY for the llama, cheers :D
Reply
:iconyunyun00:
yunyun00 Featured By Owner Oct 16, 2016
You're welcome ! :) 
Reply
Add a Comment: